Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Szczecin w liczbach

Geoportal Szczecin

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Szczecin

Szczecin, miasto w województwie zachodniopomorskim, powiat Szczecin.

Powierzchnia miasta Szczecin wynosi 301 km2, zajmuje 96 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Szczecin zamieszkuje 398 255 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 7 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Szczecin wynosi 1 325, jest 121 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Szczecin. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Szczecin prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Szczecin.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Szczecin: 30196
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Szczecin: 12,3416
Lesistość w % w mieście Szczecin: 16,91564
Ludność na 1 km2 w mieście Szczecin: 1 325121
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Szczecin: -9,11908
Liczba ludności ogółem w mieście Szczecin: 398 2557
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Szczecin: 0,0-
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Szczecin: 0,0-
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Szczecin: 19,10-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Szczecin: 70,4-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Szczecin: 17846
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Szczecin: 9,1142
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w mieście Szczecin: 103,1-
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Szczecin: 907
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Szczecin: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Szczecin: 986,8292
Przedszkola bez specjalnych w mieście Szczecin: 10711
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Szczecin: 466,769
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Szczecin: 63,82367
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Szczecin: 1,02058
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Szczecin: 11 1902
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Szczecin: 5 342-
Ceny mieszkań ogółem w mieście Szczecin: 5 458-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Szczecin: 6 065-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Szczecin: 57,02275
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Szczecin: 57,5825
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Szczecin: 57,0915
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Szczecin: 57,5808
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Szczecin: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Szczecin: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Szczecin jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Szczecin, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Szczecin. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.